Kisah

Latar Belakang
(Pendahuluan/Pengantar)
Fungsi: (JJ), (++), (+), (-), (--), (In).
Versi/Alat: [T], [B], [F], [L], [St], [3], [2] || [J], [R], [To] || (M), (S), (L), ©.
Bagian: Latar Belakang -- Garis Besar -- Tujuan dan Survai -- Ciri-ciri Khas.
Penulis     : Lukas
Tema       :    Penyebaran Injil yang Penuh Keberhasilan Melalui
          Kuasa Roh Kudus
Tanggal Penulisan: Sekitar 63 T.M.

Latar Belakang
~~~~~~~~~~~~~~
Kitab Kisah Para Rasul, seperti halnya Injil Lukas, dialamatkan kepada
seorang yang bernama "Teofilus" (Kis 1:1). Sekalipun nama pengarangnya
tidak disebutkan dalam kedua kitab itu, kesaksian kekristenan mula-mula
dengan suara bulat, serta bukti intern yang mendukung dari kedua kitab ini
menunjuk kepada satu orang penulis yaitu Lukas "tabib ... yang kekasih"
(Kol 4:14).

Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Teofilus supaya mengisi
keperluan dalam gereja orang Kristen bukan Yahudi, akan kisah yang lengkap
mengenai awal kekristenan --

(1) "dalam bukuku yang pertama" ialah Injil tentang kehidupan Yesus, dan

(2) buku yang kemudian ialah laporannya dalam Kisah Para Rasul tentang
  pencurahan Roh Kudus di Yerusalem serta perkembangan gereja yang
  berikutnya.

Jelas Lukas adalah seorang penulis yang unggul, sejarawan yang cermat dan
seorang teolog yang diilhami.

Kitab Kisah Para Rasul secara selektif meliput tiga puluh tahun pertama
dalam sejarah gereja. Sebagai sejarawan gereja, Lukas menelusuri
penyebaran Injil dari Yerusalem hingga ke Roma sambil menyebutkan
sekitar 32 negara, 54 kota dan 9 pulau di Laut Tengah, 95 orang yang
berbeda dengan nama serta beberapa pejabat dan administrator pemerintah
dengan gelar jabatan yang tepat. Ilmu purbakala makin menguatkan
ketepatan Lukas dalam semua detail. Selaku seorang teolog, Lukas dengan
cerdas melukiskan makna beberapa pengalaman dan peristiwa dalam
tahun-tahun mula-mula gereja.

Pada tahap awal, Alkitab PB terdiri atas dua kumpulan:

(1) keempat Injil dan

(2) surat-surat Paulus.

Kisah Para Rasul memainkan peranan yang penting sebagai penghubung di
antara kedua kumpulan itu dan tempatnya benar dalam urutan kanonik adalah
benar. Pasal 13 (Kis 13:1-28) memberikan latar belakang sejarah yang
diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam pelayanan dan surat-surat
Paulus. Bagian ayat-ayat dalam kitab ini di mana Lukas menggunakan
istilah "kami" (Kis 16:10-17; Kis 20:5-21:18; Kis 27:1-28:16)
menunjukkan keikutsertaannya dalam perjalanan Paulus.
Nomor Topik = "08177" | Untuk Indeks Topik (Kitab)
Untuk Selanjutnya | Ke Atas | Untuk Indeks Buku Alkitab (c).