Kejadian

Garis Besar
(Pendahuluan/Pengantar)
Fungsi: (JJ), (++), (+), (-), (--), (1), (In).
Versi/Alat: [T], [B], [F], [L], [St], [3], [2] || [J], [R], [To] || (M), (S), (L), ©.
Bagian: Latar Belakang -- Garis Besar -- Tujuan dan Survai -- Ciri-ciri Khas.
Garis Besar
~~~~~~~~~~~
I. Permulaan Sejarah Manusia
  (Kej 1:1-11:26)
  A. Asal Mula Alam Semesta dan Kehidupan
    (Kej 1:1-2:25)
    1. Ringkasan Seluruh Penciptaan
     (Kej 1:1-2:4)
    2. Kisah Penciptaan Adam dan Hawa yang Lebih Lengkap
     (Kej 2:5-25)
  B. Asal Mula Dosa
    (Kej 3:1-24)
    1. Pencobaan dan Kejatuhan
     (Kej 3:1-6)
    2. Dampak-Dampak Kejatuhan
     (Kej 3:7-24)
  C. Asal Mula Peradaban
    (Kej 4:1-5:32)
    1. Kain: Kebudayaan Kafir
     (Kej 4:1-24)
    2. Set: Kaum Sisa yang Benar
     (Kej 4:25-26)
    3. Sejarah Silsilah Bapa Leluhur Pra-Air Bah
     (Kej 5:1-32)
  D. Air Bah: Hukuman Allah Atas Peradaban Purba
    (Kej 6:1-8:19)
    1. Kebejatan Universal
     (Kej 6:1-8,11-12)
    2. Nuh: Persiapan untuk Menyelamatkan Kaum Sisa yang Benar
     (Kej 6:9-22)
    3. Beberapa Pengarahan Terakhir dan Air Bah
     (Kej 7:1-8:19)
  E. Permulaan Baru bagi Manusia
    (Kej 8:20-11:26)
    1. Keturunan Nuh
     (Kej 8:20-10:32; dan khususnya Sem, Kej 11:10-26)
    2. Menara Babel
     (Kej 11:1-9)
    3. Hubungan Keluarga Antara Sem dengan Abraham
     (Kej 11:10-26)
II. Permulaan Bangsa Ibrani
  (Kej 11:27-50:26)
  A. Abraham
    (Kej 11:27-25:18)
    1. Latar Belakang Keluarga Abram
     (Kej 11:27-32)
    2. Panggilan dan Perjalanan Iman Abram
     (Kej 12:1-14:24)
    3. Perjanjian Allah yang Resmi dengan Abram
     (Kej 15:1-21)
    4. Hagar dan Ismael
     (Kej 16:1-16)
    5. Perjanjian dengan Abraham Dimeterai dengan Nama Baru dan Sunat
     (Kej 17:1-27)
    6. Janji Abraham dan Tragedi Lot
     (Kej 18:1-19:38)
    7. Abraham dan Abimelekh
     (Kej 20:1-18)
    8. Abraham dan Ishak, Anak Perjanjian
     (Kej 21:1-24:67)
    9. Keturunan Abraham
     (Kej 25:1-18)
  B. Ishak
    (Kej 25:19-28:9)
    1. Kelahiran Esau dan Yakub
     (Kej 25:19-26)
    2. Esau Menjual Hak Kesulungannya
     (Kej 25:27-34)
    3. Ishak, Ribka, dan Abimelekh II
     (Kej 26:1-17)
    4. Sengketa Mengenai Sumber Air dan Perpindahan ke Bersyeba
     (Kej 26:18-33)
    5. Ishak Memberkati Anak-Anaknya
     (Kej 26:34-28:9)
  C. Yakub
    (Kej 28:10-37:2)
    1. Mimpi dan Perjalanan Yakub
     (Kej 28:10-22)
    2. Yakub dengan Laban di Haran
     (Kej 29:1-31:55)
    3. Yakub dan Esau Berdamai Kembali
     (Kej 32:1-33:17)
    4. Yakub Kembali ke Tanah Perjanjian
     (Kej 33:18-35:20)
    5. Keturunan Yakub dan Esau
     (Kej 35:21-37:2)
  D. Yusuf
    (Kej 37:2-50:26)
    1. Yusuf dan Saudara-Saudaranya di Kanaan
     (Kej 37:2-36)
    2. Yehuda dan Tamar
     (Kej 38:1-30)
    3. Ujian dan Kenaikan Pangkat Yusuf di Mesir
     (Kej 39:1-41:57)
    4. Yusuf dan Saudara-Saudaranya di Mesir
     (Kej 42:1-45:28)
    5. Ayah dan Saudara-Saudara Yusuf Pindah ke Mesir
     (Kej 46:1-47:26)
    6. Hari-Hari dan Nubuat-Nubuat Terakhir Yusuf dan Kematiannya
     (Kej 47:27-50:14)
    7. Ringkasan Yusuf
     (Kej 50:15-26)
Nomor Topik = "08006" | Untuk Indeks Topik (Kitab)
Untuk Selanjutnya | Ke Atas | Untuk Indeks Buku Alkitab (c).