Kejadian 5

TL
(Terjemahan Lama)
Fungsi: (JJ), (++), (+), (-), (--), (1), (In).
Versi/Alat: [T], [B], [F], [St], [3], [2] || [J], [P], [R], [To] || (M), (S), (L), ©.
Ayat-ayat: 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:15, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19, 5:20, 5:21, 5:22, 5:23, 5:24, 5:25, 5:26, 5:27, 5:28, 5:29, 5:30, 5:31, 5:32.

5:1 Bahwa inilah surat anak cucu Adam. Maka pada hari dijadikan Allah akan manusia, dijadikannya atas teladan Allah.
5:2 Dan dijadikannya dia laki-laki dan perempuan, lalu diberkatinya dan dinamainya manusia pada hari yang dijadikannya itu.
5:3 Maka Adam telah hidup seratus tiga puluh tahun lamanya, lalu beranaklah ia laki-laki seorang yang serupa dan seteladan dengan dia, maka dinamainya akan dia Set.
5:4 Kemudian dari pada Adam beranak Set itu adalah umurnya delapan ratus tahun, maka beranaklah ia beberapa laki-laki dan perempuan.
5:5 Maka panjang umur Adam itu sekalian sembilan ratus tiga puluh tahun, lalu matilah ia.
5:6 Maka Set itu hidup seratus lima tahun lamanya, lalu beranak Enos.
5:7 Kemudian dari pada beranak Enos, maka Set hidup delapan ratus tujuh tahun lamanya dan beroleh beberapa anak laki-laki dan perempuan.
5:8 Adapun panjang umur Set itu sembilan ratus dua belas tahun, lalu matilah ia.
5:9 Maka Enos itu hidup sembilan puluh tahun lamanya, lalu beranak Kenan.
5:10 Kemudian dari pada beroleh Kenan itu, Enos hidup delapan ratus lima belas tahun lamanya dan beroleh beberapa anak laki-laki dan perempuan.
5:11 Maka sekalian umur Enos itu sembilan ratus lima tahun, lalu matilah ia.
5:12 Maka Kenan hidup tujuh puluh tahun, lalu beranak Mahalalel.
5:13 Kemudian dari pada beroleh Mahalalel itu Kenanpun hidup delapan ratus empat puluh tahun lamanya, dan beroleh beberapa anak laki-laki dan perempuan.
5:14 Maka sekalian umur Kenan itu sembilan ratus sepuluh tahun, lalu matilah ia.
5:15 Maka Mahalalel hidup enam puluh lima tahun, lalu beranak Yered.
5:16 Kemudian dari pada beroleh Yered itu, Mahalalel hidup delapan ratus tiga puluh tahun lamanya dan beroleh anak laki-laki dan perempuan.
5:17 Maka sekalian umur Mahalalel itu delapan ratus sembilan puluh lima tahun, lalu matilah ia.
5:18 Maka Yered itu hidup seratus enam puluh dua tahun, lalu beranak Henokh.
5:19 Kemudian dari pada beroleh Henokh itu, Yered hidup delapan ratus tahun lamanya dan beroleh anak laki-laki dan perempuan.
5:20 Maka sekalian umur Yered itu sembilan ratus enam puluh dua tahun, lalu matilah ia.
5:21 Maka Henokh itu hidup enam puluh lima tahun lamanya, lalu beranak Metusalah.
5:22 Kemudian dari pada beroleh Metusalah itu, Henokh hidup dengan Allah tiga ratus tahun lamanya dan beroleh anak laki-laki dan perempuan.
5:23 Maka sekalian umur Henokh itu tiga ratus enam puluh lima tahun.
5:24 Maka Henokh itu hidup dengan Allah, maka tiadalah ia lagi, karena diangkat Allah akan dia.
5:25 Maka Metusalah itu hidup seratus delapan puluh tujuh tahun lamanya, lalu beranak Lamekh.
5:26 Kemudian dari pada beroleh Lamekh itu, Metusalah hidup tujuh ratus delapan puluh dua tahun lamanya dan beroleh anak laki-laki dan perempuan.
5:27 Maka sekalian umur Metusalah itu sembilan ratus enam puluh sembilan tahun, lalu matilah ia.
5:28 Maka Lamekh hidup seratus delapan puluh dua tahun lamanya, lalu beranak laki-laki seorang.
5:29 Maka dinamainya Nuh, katanya: Inilah kelak akan menghiburkan kita dalam kelelahan kita dan dalam kesakitan tangan kita dari sebab bumi, yang telah dilaknatkan Tuhan adanya.
5:30 Maka kemudian dari pada beroleh Nuh itu, Lamekh hidup lima ratus sembilan puluh lima tahun lamanya dan beroleh anak laki-laki dan perempuan.
5:31 Maka sekalian umur Lamekh itu tujuh ratus tujuh puluh tujuh tahun, lalu matilah ia.
5:32 Maka umur Nuh lima ratus tahun dan beranaklah ia Sem dan Ham dan Yafet.

Untuk Bab Selanjutnya | Ke Atas | Untuk Indeks Buku Alkitab (c).