Ezra 2

TL
(Terjemahan Lama)
Fungsi: (JJ), (++), (+), (-), (--), (1), (In).
Versi/Alat: [T], [B], [F], [St], [3], [2] || [J], [P], [R], [To] || (M), (S), (L), ©.
Ayat-ayat: 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, 2:31, 2:32, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:51, 2:52, 2:53, 2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:61, 2:62, 2:63, 2:64, 2:65, 2:66, 2:67, 2:68, 2:69, 2:70.

2:1 Maka sekalian inilah dia yang berjalan dari pada tiap-tiap negeri, yaitu segala orang yang sudah dibawa dengan tertawan, yang telah dipindahkan ke Babil oleh Nebukadnezar, raja Babil, dan yang pulang ke Yeruzalem dan ke tanah Yehuda, masing-masing ke negerinya;
2:2 yang datang serta dengan Zerubabil dan Yesua dan Nehemya dan Seraya dan Reilaya dan Mordekhai dan Bilsan dan Mispar dan Bijwai dan Rehum dan Baena; maka inilah bilangan segala orang laki-laki bangsa Israel:
2:3 Bani Paroz dua ribu seratus tujuh puluh dua.
2:4 Bani Sefaca tiga ratus tujuh puluh dua.
2:5 Bani Arakh tujuh ratus tujuh puluh lima.
2:6 Bani Pahat-Moab, dari pada bani Yesua-Yoab, dua ribu delapan ratus dua belas.
2:7 Bani Elam seribu dua ratus lima puluh empat.
2:8 Bani Zatu sembilan ratus empat puluh lima.
2:9 Bani Zakai tujuh ratus enam puluh.
2:10 Bani Bani enam ratus empat puluh dua.
2:11 Bani Bebai enam ratus tiga likur.
2:12 Bani Azjad seribu dua ratus dua likur.
2:13 Bani Adonikam enam ratus enam puluh enam.
2:14 Bani Bijwai dua ribu lima puluh enam.
2:15 Bani Adin empat ratus lima puluh empat.
2:16 Bani Ater, dari pada Yehizkia, sembilan puluh delapan.
2:17 Bani Bezai tiga ratus tiga likur.
2:18 Bani Yora seratus dua belas.
2:19 Bani Hasum dua ratus tiga likur.
2:20 Bani Gibar sembilan puluh lima.
2:21 Bani Betlehem seratus tiga likur.
2:22 Segala orang laki-laki Netofa lima puluh enam.
2:23 Segala orang laki-laki Anatot seratus delapan likur.
2:24 Bani Azmawit empat puluh dua.
2:25 Bani Kiryat-Arim, Kefira dan Beerot tujuh ratus empat puluh tiga.
2:26 Bani Rama dan Gaba enam ratus selikur.
2:27 Segala orang laki-laki Mikhmas seratus dua likur.
2:28 Segala orang laki-laki Bait-el dan Ai dua ratus tiga likur.
2:29 Bani Nebo lima puluh dua.
2:30 Bani Majbis seratus lima puluh enam.
2:31 Bani Elam yang lain itu seribu dua ratus lima puluh empat.
2:32 Bani Harim tiga ratus dua puluh.
2:33 Bani Lod, Hadid dan Ono tujuh ratus lima likur.
2:34 Bani Yerikho tiga ratus empat puluh lima.
2:35 Bani Senaa tiga ribu enam ratus tiga puluh.
2:36 Segala imam: Bani Yedaya, dari pada isi rumah Yesua, sembilan ratus tujuh puluh tiga.
2:37 Bani Imer seribu lima puluh dua.
2:38 Bani Pasyhur seribu dua ratus empat puluh tujuh.
2:39 Bani Harim seribu tujuh belas.
2:40 Segala orang Lewi: Bani Yesua dan Kadmiel, dari pada bani Hodaya, tujuh puluh empat.
2:41 Segala biduan: Bani Asaf seratus delapan likur.
2:42 Bani segala penunggu pintu: Bani Salum, bani Ater, bani Talmon, bani Akub, bani Hatita, bani Sobai, semuanya seratus tiga puluh sembilan.
2:43 Segala Netinim itulah bani Ziha dan bani Hasufa dan bani Tabaot,
2:44 bani Keros, bani Siaha, bani Padon,
2:45 bani Lebana, bani Hagaba, bani Akub,
2:46 bani Hagab, bani Samlai, bani Hanan,
2:47 bani Gidel, bani Gahar, bani Reaya,
2:48 bani Rezin, bani Nekoda, bani Gazam,
2:49 bani Uza, bani Paseah, bani Bezai,
2:50 bani Asua, bani Meunim, bani Nefusim,
2:51 bani Bakbuk, bani Hakufa, bani Harhur,
2:52 bani Bazlut, bani Mehida, bani Harsa,
2:53 bani Barkos, bani Sisera, bani Tamah,
2:54 bani Neziah, bani Hatifa,
2:55 bani segala abdi Sulaiman: bani Sotai, bani Soferet, bani Peruda,
2:56 bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel,
2:57 bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebayim, bani Ami.
2:58 Jumlah segala Netinim dan bani segala abdi Sulaiman itu tiga ratus sembilan puluh dua.
2:59 Maka inilah dia yang berjalan dari Tel-melah dan Tel-harsa dan Kherub dan Adan dan Imer, tetapi tiada dapat dinyatakannya rumah bapa-bapanya atau keturunannya atau kalau asalnya dari pada orang Israel:
2:60 Bani Delaya, bani Tobia, bani Nekoda, enam ratus lima puluh dua.
2:61 Dan dari pada bani segala imam: bani Habaya, bani Hakkoz, bani Barzilai, yang sudah mengambil seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, akan bininya dan diambilnya nama mereka itu bagi dirinya.
2:62 Maka sekalian ini mencaharilah surat asalnya di antara segala yang tersebut pada daftar keturunan, tetapi tiada dapat, sebab itu mereka itu dijauhkan dari pada imamat seperti orang najis adanya.
2:63 Maka disuruh Hatirsata kepada mereka itu jangan makan dari pada barang yang mahasuci, sehingga sudah berdiri seorang imam dengan Urim dan Tumim.
2:64 Maka segenap perhimpunan itu jumlahnya empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh.
2:65 Kecuali segala hamba sahaya mereka itu, tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang banyaknya, dan adalah pada mereka itu biduan laki-laki dan perempuan dua ratus orang.
2:66 Maka segala kuda mereka itu tujuh ratus tiga puluh enam ekor, dan segala bagalnya dua ratus empat puluh lima ekor.
2:67 Dan segala untanya empat ratus tiga puluh lima ekor dan keledainya enam ribu tujuh ratus dua puluh ekor.
2:68 Maka adalah di antara segala penghulu bapa-bapa beberapa orang, serta sampai mereka itu kepada rumah Tuhan di dalam Yeruzalem, diberikannya hadiah dengan keridlaan hatinya akan bait-Ullah, supaya ia itu dibangunkan pula pada tempatnya yang tentu.
2:69 Sekadar perolehannya diberikannya kepada belanja pekerjaan itu enam laksa seribu dirham emas dan lima ribu kati perak dan lagi seratus lengkap pakaian imam.
2:70 Maka segala imam dan orang Lewi dan yang dari pada orang banyak itu dan segala biduan dan penunggu pintu dan Netinim mulailah duduk pula di dalam negeri-negerinya, dan segala orang Israel di dalam negeri-negerinya.

Untuk Bab Selanjutnya | Ke Atas | Untuk Indeks Buku Alkitab (c).