1Tawarikh 1

TB
(Terjemahan Baru)
Fungsi: (JJ), (++), (+), (-), (--), (In).
Versi/Alat: [B], [F], [L], [St], [3], [2] || [J], [P], [R], [To] || (M), (S), (L), ©.
Ayat-ayat: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:37, 1:38, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:43, 1:44, 1:45, 1:46, 1:47, 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:52, 1:53, 1:54.

1:1. Adam, Set, Enos,
1:2 Kenan, Mahalaleel, Yared,
1:3 Henokh, Metusalah, Lamekh,
1:4 Nuh, Sem, Ham dan Yafet.
1:5 Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras.
1:6 Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma.
1:7 Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim.
1:8 Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan.
1:9 Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan.
1:10 Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi.
1:11 Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim,
1:12 orang Patrusim, orang Kasluhim--dari mereka inilah berasal orang Filistin--dan orang Kaftorim.
1:13 Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het,
1:14 serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi,
1:15 orang Hewi, orang Arki, orang Sini,
1:16 orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati.
1:17 Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh.
1:18 Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber.
1:19 Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.
1:20 Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah,
1:21 Hadoram, Uzal, Dikla,
1:22 Ebal, Abimael, Syeba,
1:23 Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan.
1:24 Sem, Arpakhsad, Selah,
1:25 Eber, Peleg, Rehu,
1:26 Serug, Nahor, Terah,
1:27 Abram, itulah Abraham.

1:28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael.
1:29 Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam,
1:30 Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
1:31 Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael.
1:32 Keturunan Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan.
1:33 Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.
1:34 Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel.
1:35 Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeush, Yaelam dan Korah.
1:36 Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek.
1:37 Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza.
1:38 Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan.
1:39 Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna.
1:40 Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana.
1:41 Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran.
1:42 Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran.
1:43 Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba.
1:44 Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia.
1:45 Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, menjadi raja menggantikan dia.
1:46 Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit.
1:47 Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia.
1:48 Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia.
1:49 Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia.
1:50 Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab.
1:51 Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet,
1:52 kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon,
1:53 kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar,
1:54 kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.

Untuk Bab Selanjutnya | Ke Atas | Untuk Indeks Buku Alkitab (c).